PS8 SDH Dřevíkov

TOPlist

Historie sboru - 90. výročí (2010)
Samostatný sbor dobrovolných hasičů ve Dřevíkově byl založen na ustavující schůzi dne 19. září 1920. Prvním velitelem sboru byl zvolen bratr Antonín Kocmánek, starostou Josef Chmelař a podvelitelem Antonín Seifrt. Sbor patřil pod Nasavrckou župu a měl 28 členů zakládajících a 56 členů přispívajících.
Začátky činnosti byly těžké, neboť chyběly finance na zakoupení potřebného vybavení. Protože příspěvky členů byly tehdy symbolické, činily 1 Kč měsíčně, bylo nutné získat finance pořádáním různých zábav a divadelních představení. Vedle svého základního poslání, jímž byla prevence, likvidace požárů a pomoc občanům v havarijních situacích , dokázali naši zakladatelé povznést kulturní a společenský život naší obce na vysokou úroveň.
Hasiči založili velmi aktivní ochotnický divadelní spolek, pořádali plesy, taneční zábavy, masopusty, kácení májů, věnečky, dožínky, výlety, akce pro děti a další různá kulturní a společenská setkání. Aktivně se zapojili do brigádnické činnosti – pomoc zemědělství, při akcích Z pro obec či sběry druhotných surovin. Z výtěžků, které tehdy nebyly příliš velké, pak nakupovali pro členy výzbroj, inventář a nezbytné vybavení.
Za zmínku stojí zakoupení první hasičské čtyřkolové ruční stříkačky v roce 1923 od firmy Stratílek Vysoké Mýto. Motorová přenosná stříkačka PS 8 byla pořízena až v roce 1958 a starší motorové vozidlo T805 bylo nakoupeno od Krajské správy spojů Pardubice v roce 1970. Novější stříkačku PS 12 jsme pořídili až v loňském roce.
Výstavba hasičské zbrojnice na Dřevíkově započala v r. 1929 a slavnostně byla otevřena v červnu 1930. Na tu dobu prostory dostačující, ale postupem času rozšiřováním výzbroje a vybavení se stavba stala malou. Již dříve chyběly a stále chybí prostory pro uchování historických věcí a materiálů a proto v současné době zbylo pouze pár drobností a fotografií dokumentující historii našeho sboru.
V první polovině 20. století docházelo na Dřevíkově i v okolních vesnicích k častým požárům. Za 90 let trvání sboru jsme se zúčastnili 12-ti požárů v místě a 25-ti požárů v okolí. Dnes připomenu ten nejrozsáhlejší a to požár kravína na Dřevíkově v říjnu 1958, kde zasahovalo celkem 9 jednotek včetně dálkové dopravy vody.
Z pramenů kroniky našeho sboru vyplývá, že se v minulosti ve vedení sboru vystřídalo mnoho funkcionářů. Příčiny střídání velitelů a starostů byly různé, ale v počátcích během prvních 20 let se střídali každým rokem hlavně pro neshody členů. Podle toho i činnost a stav členstva měly různé výkyvy. Bylo období horečné činnosti, ale i období klidu a nečinnosti.
Zlomovým rokem byl rok 1969, kdy se sbor rozrostl o 15 nových mladých členů a jeho aktivita opět značně vzrostla. Na tomto místě je třeba s vděčností vzpomenout hlavního iniciátora a tehdejšího velitele bratra Bohumíra Peldu, který znovu oživil mnoho zašlých kulturních akcí /hlavně staročeské maškary/. Stál u zrodu krásného areálu přírodního parketu na Dřevíkově, který se stal postupně chloubou obce a je využíván pro mnoho kulturních akcí. Mladé hasiče trénoval na soutěže, připomenu 2.místo v okresní soutěži v roce 1971 v Bořicích. Soutěží se stále zúčastňujeme a začátkem září pořádáme soutěž vlastní.